Västerbo Social Omsorg

I hjärtat av Gamla Väster, Malmö

Västerbo Social Omsorg är en verksamhet som riktar sig till ungdomar som av olika anledningar behöver stöd och omsorg. Vi har en gedigen erfarenhet att arbeta med ungdomar med psykosocial problematik. Vår verksamhet bygger på en värdegrund som genomsyras av grundvärderingar som tar avstamp i allas lika värde och rätt att finna en plats i samhället. Vi har ett bio-psykosocialt synsätt på människan vilket också avspeglas i personalgruppen. Vi arbetar utifrån BBIC. Vi tror på ett salutogent synsätt där människans delaktighet och vilja till mening och begriplighet underlättar utveckling mot ett självständigt vuxenblivande. Anknytningsteori och lågaffektivt bemötande är en självklar grundsten i hur vi bemöter ungdomarna. Alla våra behandlare har utbildning i TMO, traumamedveten omsorg, vilket ger bra förutsättning för god återhämtning. Västerbos personal har god kunskap inom HBTQIA+ och spetskompetens finns inom genusvetenskap.

Jöns HVB

Agnes HVB

Slottsparken HVB

Västerbo stödlägenheter

Västerbo öppenvård My Next Move